แนะดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน ป้องกันป่วยโรคไข้หวัดใหญ

แนะดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน ป้องกันป่วยโรคไข้หวัดใหญ

กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ อากาศเปลี่ยนแปลง อาจป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ แนะประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง

สุขภาพร่างกาย

กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ อากาศเปลี่ยนแปลง ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ แนะประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรง และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึง  30 กันยายน 65

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน มีฝนตกสลับอากาศร้อน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้อาจเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และโดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  2.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี  3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่   ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน  4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ  7.โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หากกลุ่มนี้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป